หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

๑. สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ได้ปีละ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน (ยอดหมุนเวียน)

๒. พื้นที่ความรับผิดชอบภายใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com