หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

โครงการ ตลาดนัดหนูน้อย

โครงการ ครอบครัวอุปการะ

โครงการ กิจกรรมวันสำคัญ

โครงการ สอนเสริมตามหลักสูตร

โครงการ ทอฝันปันรัก

โครงการ ส่งเด็กสู่ครอบครัวเดิม

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ แสงธรรมนำทางส่องชีวิต

โครงการ ทัศนศึกษา

โครงการ ออมวันละบาท

โครงการ ลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเด็ก

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com