หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


     สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการต้นสังกัด แต่ภาครัฐส่วนส่วนอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนสามารถ ที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้ดังนี้...

๑.สนับสนุนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยง และครูพัฒนาการ ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐.-บาท (ซึ่งยังมีความต้องการอยู่มาก)

๒.อาสาสมัครช่วยเลี้ยงดู / ดูแลเด็ก ในลักษณะของจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อแบ่งปันความรักความอบอุ่นให้แก่เด็ก

๓. เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่... ข้าวสาร/ไข่ไก่/นมผง/นมยูเอสที ผ้าอ้อมสำเร็จรูป/ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และอื่นๆ ตามแต่ผู้บริจาคมีความประสงค์จะบริจาคให้

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีครอบครัวทดแทน เป็นรายบุคคล เช่น ครอบครัวอุปการะ ครอบครัวอุปถัมภ์ บุตรบุญธรรม และ โครงการทอฝันปันรัก ซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่เด็กๆ รอคอยการแบ่งปันความรัก จากท่านผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตา...


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com