หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

๑. เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิง สามารถดำเนินการด้านครอบครัวทดแทนได้ โดยพิจารณาจากครอบครัวชาวไทย และชาวต่างประเทศ

๒. เด็กที่มีผู้ปกครอง (เข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว ) ไม่สามารถหาครอบครัวทดแทนได้ เด็กอยู่รับการสงเคราะห์ จนกว่าครอบครัวจะมีความพร้อมที่รับกลับคืนสู่ครอบครัว ในกรณีดังกล่าวนี้ สถานสงเคราะห์จะมีบทบาทสำคัญ ในการเชื่อมประสานระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง สร้างความผูกพันที่เป็นเชิงบวก และความ ผูกพันที่มั่นคงถาวร สถานสงเคราะห์ ถือเป็นทางเลือกสุดท้าย ..ที่จะเลือกให้เด็กอยู่....

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com