หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

๑.ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ เด็กกำพร้าอนาถา ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน หรือเด็กในครอบครัวที่ผู้ปกครอง ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ เช่น ถูกจำคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจนเป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทำร้าย เป็นโรคจิตโรคประสาท หรือเด็กที่ผู้ปกครอง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เลี้ยงดูโดยมิชอบ และอื่นๆ ตามพ.ร.บ.คุ้มครอง เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖โดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงอายุแรกเกิดถึง ๑๘ ปี และเด็กชาย อายุแรกเกิดถึง ๖ ปีเด็กชายที่มีอายุเกิน ๖ ปี จะส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์อื่นๆ ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย...

๒.ให้การอุปการะ เด็กที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ ตั้งแต่แรกเกิด ทั้ง ชายและหญิง

๓. ดำเนินการเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านเด็กและเยาวชนโดยการออกปฏิบัติงานในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็ก/เยาวชนและครอบครัวรวมทั้งเด็กติดเชื้อไวรัสเอดส์และ ได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com