หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


๑. ด้านปัจจัยสี่ อาหารตามหลักโภชนาการที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ เครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมตามวัย
ยารักษาโรคและจัดให้มีการตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตพร้อมทั้งดำเนินการรักษาเยียวยา ตามหลักการแพทย์

๒. ด้านการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการนันทนาการทุกๆรูปแบบ


๓. ด้านการศึกษา เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ก่อนวัยเรียนในสถานสงเคราะห์ และส่งไปรับ
การศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ตั้งแต่อายุ ๓ ปีขึ้นไปโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงๆ ตามความสามารถของเด็กรวมทั้งส่งไปรับการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดสำหรับเด็กที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้

๔. ดำเนินการ เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะ เป็นบุตร บุญธรรม หรือจัดหาครอบครัวทดแทนให้

๕. ติดตามผล เยี่ยมเยียนเด็กที่พ้นจากการสงเคราะห์ไปแล้วเพื่อให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพให้เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่สภาพเดิม

๖.ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือแก่ครอบครัวในรูปของเงินวัสดุสิ่งของตามความเหมาะสมเพื่อ
ให้ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูเด็กได้โดยปกติสุข

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com