หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

 

โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาข้าราชการ/เจ้าหน้าที่

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาให้กับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน
รุ่น 1 วันที่ 7 – 14 ธ.ค. 58 และรุ่น 2 วันที่ 19 – 26 ธ.ค. 58 โดยศึกษาดูงานหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯและภาคเหนือ พร้อมกับทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com