หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “เด็กรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน สื่อออนไลน์”

ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดโครงการ “เด็กรุ่นใหม่ รู้เท่าทัน สื่อออนไลน์” ณ อาคารนันทนาการภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา วันที่ 21 ตุลาคม 2559

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com