หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “สานสัมพันธ์แม่ลูก พันผูกด้วยรัก”

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดโครงการ “สานสัมพันธ์แม่ลูก พันผูกด้วยรัก” ณ เรินท่าหารีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2558

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com