หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

มอบทุนการศึกษาผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาได้ออกพื้นที่ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามโรงเรียนประถมและมัธยมประจำ อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอนาทวี,สะบ้าย้อย,เทพา,จะนะ,สทิงพระ และอำเภอระโนด ภายในเดือน กันยายน 2558


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com