หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาจัดโครงการ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการ 2 ท่าน คือ นางสาวปิยะวจี กิจรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ และ นางสาวกอบพร มีศรีสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เพื่อเป็นเกียรติคุณและยกย่องคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุ เป็นตัวอย่างให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รุ่นน้องๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อๆไป

 

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com