หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

มอบทุนการศึกษา เพื่อสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนในชุมชน
ปีงบประมาณ 2560


สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์ ออกพื้นที่มอบทุนการศึกษา เพื่อสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวขาดแคลนในชุมชนปีงบประมาณ 2560
ณ โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ของแต่ละอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com