หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
ต้อนรับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้พบปะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และเยี่ยมเด็กๆในความอุปการะฯ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com