หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 บ้านสงขลานำเด็ก ๆ ในความอุปการะฯพร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ออกไปร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียน ร่วมกันชุมชน ณ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสถานสงเคราะห์ เพื่อปลูกฝังความยึดถือและศรัทธาในศาสนา สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com