หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ออกให้บริการประชาชน วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เวลา 09 . 00 – 14.00 น. นำโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ บ้านสงขลาได้นำเครื่องเขียน ขนมปัง ของเล่น ฯลฯ เข้าร่วมโครงการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com