หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

อบรม คู่มือการดำเนินงานครอบครัวอุปการะขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560 ดำเนินการโดย
องค์การ Care for Children (Thailand)
ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com