หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ Science for kids Camp”
ความสุขแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com