หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงนำเด็กในความอุปการะฯ ร่วมกิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลพะวง ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เด็กในความอุปการะฯ อายุ 4 – 6 ปี ออกไปเรียนภายนอก วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีกิจกรรมมากมาย เช่นโครงการกล้วยดีมีประโยชน์ กิจกรรมผลผลิตจากกะลามะพร้าว การทำขนมไทยและขนมพื้นบ้าน กิจกรรมโครงการไข่ และประโยชน์ของไข่ เด็ก ๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com