หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

บ้านสงขลาจัดกิจกรรมทำบุญสถานสงเคราะห์ประจำปี วันที่ 9 เมษายน 2564 ช่วงเช้าจัดพิธีทางศาสนาอิสลาม จากนั้นร่วมกันถวายสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งของสถานสงเคราะห์ พิธีสักการะพระประชาบดี ต่อมาในช่วงเที่ยงจัดพิธีการทำบุญเลี้ยงพระทางศาสนาพุทธ ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกๆในความอุปการะฯ จากนั้นจัดกิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ และพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากผู้ปกครองฯ และพ่อๆแม่ๆบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com