หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามาฉีดยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยฉีดพ่นทั่วทุกอาคารสถานที่ ทั้งภายใน และภายนอก

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com