หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ Cooking อิ่มบุญ อุ่นรัก ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2564
เด็กๆ ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ได้ทำขนมคุกกี้ อิ่มบุญ อุ่นรัก
จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้พิเศษ สนใจติดต่อ 074-447032

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com