หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กอ่อน อายุ 0 – 1 ปี การฝึกนั่ง ฝึกยืน การเดินโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกการจูงเดินมือเดียว

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com