หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

เด็กในความอุปการะฯ อายุ 7 ปีขึ้นไป ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ร่วมพัฒนาอาคาร-สถานที่ ส่งเสริมการ มีจิตอาสา การวางแผนงาน ทักษะการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com