หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ

ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 – 19.00 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดเด็กๆ ในความอุปการะฯ อายุ 7 – 15 ปี เข้าเรียนภาษาอังกฤษ กับครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com