หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

การคัดเลือกตัวนักฟุตบอล DCY ACADEMY

ทุก ๆ วัน เวลา 17.00 – 18.30 น. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เตรียมฝึกซ้อมฟุตบอล ให้กับเด็กๆ ความอุปการะฯ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักฟุตบอล DCY ACADEMY กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2562

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com