หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตามช่วงวัย
ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินโครงการโดยนำเด็กๆ ในความอุปการะฯแต่ละช่วงวัย ออกไปทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้นำเด็กเล็ก อายุ 2 – 3 ปี พร้อมข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กออกไปเที่ยวชม โรงสีแดงย่านเมืองเก่าสงขลา,สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ “สงขลาอะควาเรี่ยม” และบริเวณที่ท่องเที่ยวแหลมสนอ่อน เทศบาลเมืองสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com