หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สงขลา รวมกลุ่มจิตอาสา เข้ามาช่วยกันทาสีเครื่องเล่นสนามให้กับ น้องๆบ้านสงขลา

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com