หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรม แม่ลูก 5 ส. ข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ และลูกๆในความอุปการะฯ ร่วมกันทำความสะอาด อาคารสถานที่ ประจำเดือน ก.พ. 60

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com