หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดอบรม โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในสังคมอาเซียน โดยนำเด็กๆ เยาวชน อายุ 12 – 18 ปี จำนวน 150 คน จากโรงเรียนมัธยมใน อ.เมือง จ.สงขลา และอำเภอใกล้เคียง และลูกๆในความอุปการะของบ้านสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน (รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 ก.พ. 60/ รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12 ก.พ.60 และรุ่นที่ 3 วันที่ 25 – 26 ก.พ.60 )

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com