หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมวันมาฆะบูชา

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. เด็กและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบๆ พระนอน องค์ใหญ่ ร่วมกันชุมชน ต.เกาะยอ
ณ วัดพระนอนแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com