หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการ “เสริมสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

โครงการ “เสริมสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
ของข้าราชการ-เจ้าหน้าที่บ้านสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และ เขื่อนรัชชประภา
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2559


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com