หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ปีงบประมาณ 2559


กิจกรรมหลักสูตร Play and learn (เพลินกิจกรรม)อย่างสร้างสรรค์
( Creative Activities) รุ่นที่ 2 วันที่ 4 - 5 ก.พ. 59 และรุ่นที่ 3 วันที่ 15-16ก.พ. 59 จัดโดย สถาน สงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กองกำกับการ ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายท่านมุกอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com