หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

      โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
เวลา 08.00 – 14.00 น. สถานสงเคราะห์ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติให้กับลูก ๆ บ้านสงขลาภายในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต งานวันเด็กของบ้านสงขลาแต่ละปีจะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ พร้อมผู้ปกครองจากชุมชนใกล้เคียงภายนอกสถานสงเคราะห์ เข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 500 คน
     ภายในงานวันเด็กก็จัดให้มี กิจกรรมการแสดงบนเวที จากลูกๆบ้านสงขลา การเล่นเกมส์ ประกวดร้องเพลง ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ บ้านสงขลาได้จัดซุ้มต่างๆไว้คอยบริการลูกๆบ้านสงขลาและเด็กๆจากภายนอก เช่น ซุ้มของขวัญ ซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ซุ้มไอศกรีม-น้ำดื่ม ซุ้มผลไม้ ซุ้มปาเป้า ซุ้มนาวาวันเด็ก ฯลฯ ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกกับของขวัญ และมีบ้านลมขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้เล่นแบบงานสวนสนุกในชุมชน เพื่อเพิ่มสีสันให้เด็ก ๆได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้บ้านสงขลาได้จัดซุ้มบริจาคไว้ต้อนรับบุคคลภายนอกทุกๆท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ที่นำสิ่งของมาบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้...
      เนื่องจากปี 2560 นี้ เป็นปีที่คนไทยทั้งประเทศยังคงแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ภายในงานจึงจัดให้มีบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ,พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เด็กๆได้มาศึกษาหาความรู้

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com