หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


กิจกรรมการดำเนินโครงการ Cooking ประจำเดือนมกราคม 2560 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กใน สถานรองรับ “เพชรน้ำหนึ่ง” โดยฝึกทักษะให้เด็กในความอุปการะฯ ทำอาหารหรือขนมประเภทต่าง ๆ

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com