หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่บ้านสงขลา เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา ปี 2559
ในวันที่26 มกราคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com