นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"บ้านสงขลา ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์"**แจ้งเพื่อทราบ**

เรียน.. หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อโดยตรง กับฝ่ายงานต่าง ๆ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
เฉพาะในวัน-เวลาราชการ ดังนี้

******************************

๑. ติดต่อราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร/แฟกซ์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

๒. ติดต่อบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา โทร ๐ ๗๔๔๔ ๗๐๓๒

๓. ติดต่อราชการ ฝ่ายสวัสดิการสังคมการศึกษาและวิชาชีพ (ข้อมูลด้านเด็ก /ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก /ติดต่อจัดกิจกรรมนันทนาการ) โทร ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘

๔. ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ โทร ๐๘ ๒๔๓๑ ๔๐๙๙

๕. สำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่มีความประสงค์ที่จะติดต่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับลูก ๆ
บ้านสงขลานั้น

ช่วงนี้ขอความกรุณาให้ท่านนำอาหารมามอบให้ไว้ที่งานรับบริจาคเป็นการชั่วคราวก่อน
โดยทางสถานสงเคราะห์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่นำอาหารของท่านไปให้กับลูกๆ
ในความอุปการะฯ ที่โรงอาหารต่อไป

เนื่องจากช่วงนี้ ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องงดการพบปะกับเด็กโดยตรง
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-๑๙

จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

************************************************


รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ 2564
[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน]
[พฤษภาคม][มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]

ปีงบประมาณ 2565
[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม][มิถุนายน]
[กรกฎาคม]


 ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนเมษายน 2564
   
   
   กิจกรรมบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ของเด็กอ่อน
   
   โครงการ Cooking อิ่มบุญ อุ่นรัก
   
  ฉีดยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019
   
  กิจกรรมทำบุญสถานสงเคราะห์ประจำป
   
  ร่วมกิจกรรมนิทรรศการผลงานนักเรียน
   


..:: ประกาศ ::..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา : 20 ม.ค. 64
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา : 18 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการการพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาด (คนพิการ) : 21 ธ.ค. 63
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา : 18 ธ.ค. 63
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง : 21 ก.ย. 63

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง : 16 ก.ย. 63

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : 19 ส.ค. 63
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : 15 มิ.ย. 63
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24 มี.ค. 63
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 16 มี.ค. 63

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com