นายคมสรร รักแก้ว
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"บ้านสงขลา ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์"**แจ้งเพื่อทราบ**

เรียน.. หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อโดยตรง กับฝ่ายงานต่าง ๆ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
เฉพาะในวัน-เวลาราชการ ดังนี้

******************************

๑. ติดต่อราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร/แฟกซ์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

๒. ติดต่อบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา โทร ๐ ๗๔๔๔ ๗๐๓๒

๓. ติดต่อราชการ ฝ่ายสวัสดิการสังคมการศึกษาและวิชาชีพ (ข้อมูลด้านเด็ก /ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก /ติดต่อจัดกิจกรรมนันทนาการ) โทร ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘

๔. ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ โทร ๐๘ ๒๔๓๑ ๔๐๙๙

๕. สำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่มีความประสงค์ที่จะติดต่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับลูกๆ บ้านสงขลานั้น ช่วงนี้ ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องงดการจัดเลี้ยงอาหารเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-๑๙ จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

************************************************


รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ 2560
[มีนาคม] [เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม][สิงหาคม] [กันยายน]
[แบบประเมินบัญชี ปี 2560]

ปีงบประมาณ 2561

[ตุลาคม][พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2562

[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม]
[กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2563
[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน][พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม]
[สิงหาคม] [กันยายน]


 ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563
   
โครงการ สุขสันต์วันเกิด
   
กิจกรรมทบทวนกระบวนการและสร้างทักษะให้กับน้อง ที่มีอายุระหว่าง 5 ปี ถึง 22 ปี
   
กิจกรรมการเรียนการสอนมอนเตสซอร์
   
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ครบรอบ 4 ปี
   
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายพ่อ
   
กิจกรรมสร้างศิลปะจากผ้าบาติก
   
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม”
   
กิจกรรมนันทนาการหลังเลิกเรียน สร้างความผ่อนคลาย และส่งเสริมการออกกำลังกาย
   
ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
   


..:: ประกาศ ::..
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง : 21 ก.ย. 63

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง : 16 ก.ย. 63

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : 19 ส.ค. 63
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : 15 มิ.ย. 63
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24 มี.ค. 63
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 16 มี.ค. 63

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com