นายคมสรร รักแก้ว
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**แจ้งเพื่อทราบ**

เรียน ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจการของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ในช่วงระยะนี้ ทางบ้านสงขลาขอแจ้งให้ท่านทราบว่า สิ่งของต่าง ๆ มีพอที่จะใช้สำหรับเลี้ยงดูเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ แล้ว ถ้ามีสิ่งของไม่พอ ทางบ้านสงขลาจะแจ้งในโอกาสต่อไป และให้ท่านบริจาคเงินได้ตามปกติ

**************************

เรียน.. หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน ที่จะติดต่อราชการกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา และไม่สามารถติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ ทางบ้านสงขลาขอแจ้งให้ทราบ
ว่าขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในของบ้านสงขลาเกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว สำหรับติดต่อกับฝ่ายงานต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เฉพาะวัน-เวลาราชการ ดังนี้....

1.ติดต่อราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร/แฟกซ์ 0 7433 0219
2.ติดต่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับลูก ๆ บ้านสงขลา โทร 0 7433 0218
3.ติดต่อราชการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (ข้อมูลด้านเด็ก) และฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา
(ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก หรือติดต่อจัดกิจกรรมนันทนาการ) โทร 08 0226 7109
4.ติดต่อฝ่ายงานพยาบาล/งานพัฒนาการเด็ก โทร 08 2431 4099


รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ 2560
[มีนาคม] [เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม][สิงหาคม] [กันยายน]
[แบบประเมินบัญชี ปี 2560]

ปีงบประมาณ 2561

[ตุลาคม][พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2562

[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม]
[กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2563
[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์]

 ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
   
ต้อนรับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
   
ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา
   
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา
   
กิจกรรม 5 ส
   
กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
   
โครงการ "หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
 


..:: ประกาศ ::..

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24มี.ค. 63

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 16 มี.ค. 63

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว : 17 พ.ค. 62
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : 2 พ.ค. 62
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 27 ก.ย. 61

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 11 ก.ย. 61

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 20 ส.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 24 เม.ย. 6
1
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 8 มี.ค. 6
1
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 29 ม.ค. 6
1
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 25 ม.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 8 ม.ค. 61

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 25 ก.ย. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสด เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารทะเล ประเภทผักสด ผลไม้และของหวาน ประเภทของแห้ง ของชำ และของเค็ม ประเภทแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 31 ส.ค. 60

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสด เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารทะเล ประเภทผักสด ผลไม้และของหวาน ประเภทของแห้ง ของชำ และของเค็ม ประเภทแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห็เด็กบ้านสงขลา : 15 ส.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการและแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 10 ส.ค. 60

ประกาศรับสมัครงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2560
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 22 พ.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 28 มี.ค. 60

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com