นายคมสรร รักแก้ว
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็ก
บ้านสงขลา
 
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


จำนวนผู้เข้าชม
 

 

::: ยินดีต้อนรับสู่บ้านสงขลา ::: โทรศัพท์ :  ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๘ โทรสาร ๐-๗๔๓๓-๐๒๑๙ , E-mail : bansongkhla@gmail.com
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"บ้านสงขลา ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์"**แจ้งเพื่อทราบ**

เรียน.. หน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อโดยตรง กับฝ่ายงานต่าง ๆ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
เฉพาะในวัน-เวลาราชการ ดังนี้

******************************

๑. ติดต่อราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร/แฟกซ์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

๒. ติดต่อบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา โทร ๐ ๗๔๔๔ ๗๐๓๒

๓. ติดต่อราชการ ฝ่ายสวัสดิการสังคมการศึกษาและวิชาชีพ (ข้อมูลด้านเด็ก /ข้อมูลด้านการศึกษาของเด็ก /ติดต่อจัดกิจกรรมนันทนาการ) โทร ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘

๔. ติดต่อฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ โทร ๐๘ ๒๔๓๑ ๔๐๙๙

๕. สำหรับท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่มีความประสงค์ที่จะติดต่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับลูกๆ บ้านสงขลานั้น ช่วงนี้ ทางสถานสงเคราะห์ฯ มีความจำเป็นต้องงดการจัดเลี้ยงอาหารเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-๑๙ จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

************************************************


รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปีงบประมาณ 2560
[มีนาคม] [เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม][สิงหาคม] [กันยายน]
[แบบประเมินบัญชี ปี 2560]

ปีงบประมาณ 2561

[ตุลาคม][พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2562

[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม]
[กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน] [พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม] [สิงหาคม] [กันยายน]


ปีงบประมาณ 2563
[ตุลาคม] [พฤศจิกายน] [ธันวาคม]
[มกราคม] [กุมภาพันธ์] [มีนาคม]
[เมษายน][พฤษภาคม] [มิถุนายน]
[กรกฎาคม]

 ..:: ภาพกิจกรรม ::..

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
   
โครงการสร้างความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance)
   
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   
จัดฝึกอบรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
   
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศ
 
เตรียมความพร้อมการเรียนภายนอกของเด็กในความอุปการะฯ
   
ต้อนรับ คณะ จิตเสธ จิตอาสา หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
   


..:: ประกาศ ::..

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว : 15 มิ.ย. 63

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24 มี.ค. 63
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 6 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 16 มี.ค. 63
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว : 17 พ.ค. 62
ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ : 2 พ.ค. 62
ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 27 ก.ย. 61

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 11 ก.ย. 61

ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 20 ส.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 24 เม.ย. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 8 มี.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 29 ม.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 25 ม.ค. 61

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 8 ม.ค. 61

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาบริการ
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 25 ก.ย. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสด เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารทะเล ประเภทผักสด ผลไม้และของหวาน ประเภทของแห้ง ของชำ และของเค็ม ประเภทแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 31 ส.ค. 60

ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทอาหารสด เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารทะเล ประเภทผักสด ผลไม้และของหวาน ประเภทของแห้ง ของชำ และของเค็ม ประเภทแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: สถานสงเคราะห็เด็กบ้านสงขลา : 15 ส.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการและแก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2561
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 10 ส.ค. 60

ประกาศรับสมัครงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2560
: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา : 22 พ.ค. 60

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา : 28 มี.ค. 60

[ข่าวย้อนหลัง]

 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com