หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ ในความอุปการะฯ เข้าเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น
ณ ห้องประชุมใหญ่ และลานเวทีกิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com