หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “พลังดนตรีจากพี่ให้น้อง”

คณะศิลปิน นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการวิทยุ และผู้ประกอบการเครื่องเสียงในจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดโครงการ “พลังดนตรีจากพี่ให้น้อง” เข้ามาจัดกิจกรรม แสดงดนตรีให้ลูกๆบ้านสงขลาได้ชม และทำกิจกรรมนันทนาการ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา
วันที่ 3 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com