หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้

บ้านสงขลาต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสเยี่ยมชมบ้านสงขลา ฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนกิจการบ้านสงขลา วันที่ 18 ธ.ค. 60

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com