หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

วันที่ 2 พ.ย.63 เจ้าหน้าที่ร่วมวางแผนการศึกษาร่วมกับน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสำรวจการเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา ของตนเอง ในเดือนสุดท้ายของการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com