หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง” ประจำปี 2562

วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 18.00 – 22.00 น. จัดโครงการ “ชวนลูกน้อยลอยกระทง รำวงเพ็ญเดือนสิบสอง” ประจำปี 2562 ภายใน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อให้เด็ก ๆ ในความอุปการะฯ ได้เรียนรู้ ถึงประเพณีการลอยกระทงแต่โบราณและสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com