หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ชวนน้องร่วมกิจกรรม “จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม” (ทำความสะอาดวัดในชุมชนใกล้เคียง) ณ วัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เช่น กวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะโดยรอบบริเวณ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละใช้เวลาว่างทำความดีและทำประโยชน์แก่สังคม พร้อมร่วมกันทำบุญ รับศีล รับพร จากพระสงฆ์

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com