หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมสร้างศิลปะจากผ้าบาติก ส่งเสริมการสร้างจิตนาการผ่านการวาดและการใช้สี กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ สร้างภาวะจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดสมาธิและการรับผิดชอบ สุดท้ายเกิดความภาคภูมิใจต่อสิ่งที่ตนเองทำจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com