หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายพ่อ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อส่งเสริมให้ลูกๆมีจิตสำนึกสาธารณะการสอนที่ดีคือการทำให้ดู โดยแม่ผู้ดูแลชวนลูกๆเก็บขยะ กิ่งไม้ และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณให้ถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม และสะอาดตากลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com