หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

โครงการ สุขสันต์วันเกิดแก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กิจกรรมเสริมสร้างความรักและผูกพัน สร้างความรู้สึกภูมิใจในตัวตนของตนเอง

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com