หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานสงเคราะห์บ้านสงขลาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวพรพิไล หิรัญสาลี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ เวทีกิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ บ้านสงขลาร่วมงานแสดงความยินดี และจัดให้มีการแสดงบนเวทีของแม่ ๆ และลูก ๆ บ้านสงขลา การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณ และร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมบันเทิง

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com