หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีให้กับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2561 สถานสงเคราะห์บ้านสงขลา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีให้กับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวสมบูรณ์ สุวรรณคีรี ลูกจ้างประจำตำแหน่งคนครัว และนางจรรยา เสียงดัง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
ณ เวทีกิจกรรม ภายในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา โดยมีข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และลูก ๆ บ้านสงขลาร่วมงาน จัดให้มีการแสดงบนเวที ของแม่ ๆ และลูก ๆ บ้านสงขลา การมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณ และร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมบันเทิง

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com