หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน (หลักสูตร 5 วัน) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การปลูกผักสวนครัว,การเลี้ยงปลา,การเพาะเห็ด โรงเรียนโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย38) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และโรงเรียนบ้านขี้นาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยฝ่ายสวัสดิการและการศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com