หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ร่วมกิจกรรมโครงการ “บินหลาสัญจร”

จัดโดย ชมรมหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาวิถีธรรม จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ณ โรงเรียน ชะแล้นิมิตวิทยา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2558

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com